Kurz AJ iba za 100 EUR!
Institute of education
Maxi Test
 
 

O nás

 
 

Pravidlá súťaže "Genius Logicus"

1. Obsahom súťaže je riešenie logických úloh, hlavolamov a rébusov. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci a študenti stredných a základných škôl.

Na každej škole by mal byť riaditeľom školy určený učiteľ - koordinátor, ktorý bude styčnou osobou medzi žiakmi a organizátorom.

2. Súťaž sa skladá zo SÚŤAŽE BEZ MERANIA ČASU, v ktorej súťažiaci obdržia spolu 20-30 úloh a SÚŤAŽE S MERANÍM ČASU, v ktorej súťažiaci obdržia do 10 úloh

3. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže tromi spôsobmi:
"A"SÚŤAŽ BEZ MERANIA ČASU - trvá 5-6 týždňov v termíne od októbra do decembra,
"B" - SÚŤAŽ S MERANÍM ČASU - trvá cca 70 min. v termíne marec/apríl,
"KOMBINOVANE"
Spôsoby A a B sa vyhodnocujú nezávisle od seba. 

4. Žiak / študent sa prihlási odovzdaním prihlášky koordinátorovi a zaplatením poplatku na bankový účet organizátora s uvedením ID kódu školy (ktorý škole pridelil organizátor) prostredníctvom koordinátora.
Školy musia uviesť číslo bankového účtu, z ktorého bude poplatok za účasť v súťaži hradený !!!
Bez uvedenia čísla bankového účtu v prihláške nebude organizátor schopný priradiť platbu konkrétnej škole.
Bez uhradenia účastníckeho poplatku nebude možné zapojiť záujemcu do súťaže.
Organizátor pridelí každej škole "ID-kód školy", ktorý škola musí uvádzať najmä v prihláške, pri platbe, v odpovedníkoch a pri akejkoľvek písomnej komunikácii s organizátorom. V prípade zanedbania tejto povinnosti organizátor nenesie nijakú zodpovednosť za vzniknuté nedorozumenia. 

5. Každá úloha má svoju vlastnú bodovú hodnotu. Jej správnym vylúštením získa riešiteľ daný počet bodov. Úlohy majú jednoznačné riešenie, pričom termíny, spôsob riešenia a odovzdávania budú uvádzané osobitne pri každom súťažnom zadaní. V prípade, že súťažiaci rieši tlačenú formu zadaní, riešenia musia byť vyplnené čitateľne a spôsobom uvedeným v tlačive na vyznačenie správnych odpovedí, tzv "odpovedníku". V opačnom prípade sa súťažiaci vystavuje riziku, že jeho odpovedník bude vyhodnotený nesprávne. 

6. V opodstatnených prípadoch, najmä keď koordinátor na to včas upozorní, alebo sa zadania stratia cestou k organizátorovi, môže organizátor na takéto okolnosti prihliadnuť a riešiť to individuálne podľa termínu celkovej uzávierky spracovania výsledkov. Organizátor nezasiela späť opravené odpovedníky, iba v prípade nezrovnalostí a na vyžiadanie koordinátora zašle organizátor kópiu odpovedníka.
Súťažiaci zašle alebo vyplní online odpovedník do dátumu uzávierky, uvedeného v pokynoch.

7. Správne riešenia budú zaslané koordinátorovi alebo budú zverejnené ku dňu uvedenému v pokynoch k úlohám. Odpovedníky vyhodnocuje organizátor. V SÚŤAŽI BEZ MERANIA ČASU budú vybraní víťazi na základe súčtu získaných bodov a odmenení buď medzinárodným alebo národným certifikátom podľa pásma, v ktorom sa umiestnili. V SÚŤAŽI S MERANÍM ČASU rozhoduje o víťazovi dosiahnutý súčet bodov. V prípade rovnakého súčtu bodov rozhoduje dosiahnutý čas. Najlepší súťažiaci, ktorí sa umiestnia vo svojej kategórii v rámci krajiny na prvých miestach, postupujú na medzinárodné majstrovstvá a môžu bojovať o lukratívne finančné výhry! Cestovné si súťažiaci hradia sami. Ostatní výhercovia získavajú nižšie finančné výhry alebo medzinárodné a národné certifikáty v závislosti od umiestnenia. 

8. SÚŤAŽ S MERANÍM ČASU sa koná na všetkých zapojených školách vo všetkých štátoch pod dohľadom koordinátora a s meraním času. Meranie času znamená, že koordinátor vyznačí na odpovedníku čas, keď súťažiaci odovzdá odpovedník pred stanoveným časovým limitom na riešenie úloh alebo čas bude vyznačený automaticky pri online riešení zadaní. 

9. Súťažiaci môže súťaž s meraním času absolvovať buď online alebo klasickým spôsobom (viac v časti "KOORDINÁTOR").
Na zaistenie objektivity SÚŤAŽE S MERANÍM ČASU, ktorá sa koná klasickým spôsobom, t.j. na vytlačených tlačivách, musia byť výsledky vzájomne overené aspoň dvoma koordinátormi! Preto sa pri organizovaní tohto kola musia spojiť najmenej 2 alebo viac škôl! Maximálny počet súťažiacich nie je obmedzený. V prípade, že výsledky SÚŤAŽE S MERANÍM ČASU nebudú vzájomne overené, nebude možné udeliť súťažiacim prípadné výhry a medzinárodné certifikáty. Na tento účel sa pritom môžu spájať školy bez ohľadu na zapojené kategórie, teda aj základné školy so strednými školami, pretože každý súťažiaci dostane vlastné úlohy.
Vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť sa s organizátorom na výnimke tak, aby bola zachovaná objektivita organizácie SÚŤAŽE S MERANÍM ČASU.

Zoznam zapojených škôl v okolí každej jednotlivej školy zašle organizátor v dostatočnom predstihu na každú zapojenú školu aj s uvedením telef. kontaktu, prípadne mailovej adresy okolitých škôl tak, aby sa jednotliví koordinátori mohli vzájomne spojiť a dohodnúť detaily konania SÚŤAŽE S MERANÍM ČASU.
Vyššie uvedené pravidlo zlučovania škôl neplatí pre súťažiacich, ktorí súťažia online.

 10. Presnejšie pokyny k spôsobu merania času, termíny odovzdania odpovedníkov, spôsob vyplňovania odpovedníkov, spôsob vzájomného overovania výsledkov a zoznamy najbližších zapojených škôl a iné detaily organizácie súťaže dostanú koordinátori v pokynoch spolu so súťažnými zadaniami. 

11. V prípade, že sa súťažiaci nemôže zúčastniť SÚŤAŽE S MERANÍM ČASU, môže on alebo koordinátor určiť náhradníka, pretože poplatok za súťažiaceho, ktorý sa nezúčastní súťaže, sa nevracia. 

12. Zoznam výhercov a jednotlivé výsledky súťažiacich a škôl budú uverejňované na webovej stránke organizátora a taktiež budú zasielané na mailovú adresu koordinátora. 

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk