Maxi Test
 
 

O nás

 
 

Pravidla soutěže "GENIUS LOGICUS"

1. Obsahem soutěže je řešení logických úloh, hlavolamů a rébusů. Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci a studenti středních a základních škol.

Na každé škole by měl být ředitelem školy určený učitel - koordinátor, který bude styčnou osobou mezi žáky a organizátorem.

2. Soutěž se skládá ze SOUTĚŽE BEZ MĚŘENÍ ČASU , ve které soutěžící dostanou celkem 20-30 úloh, a SOUTĚŽE S MĚŘENÍM ČASU, ve které soutěžící dostanou do 10 úloh.

3. Soutěžící se může zapojit do soutěže třemi způsoby:
"A" - SOUTĚŽ BEZ MĚŘENÍ ČASU - trvá 5-6 týdnů v termínu od října do prosince,
"B" - SOUTĚŽ S MĚŘENÍM ČASU - trvá cca 70 min. v termínu březen/duben,
KOMBINOVANÁ SOUTĚŽ
Způsoby A a B se vyhodnocují nezávisle na sobě.

4. Žák / student se přihlásí odevzdáním přihlášky koordinátorovi a zaplacením poplatku na bankovní účet koordinátora s uvedením ID-kódu školy (který škole přidělil organizátor) prostředníctvím koordinátora. Školy musí uvést číslo bankovního účtu, z kterého bude poplatek za účast v soutěži hrazen !!! Bez uvedení čísla bankovního účtu v přihlášce nebude organizátor schopen přiřadit platbu konkrétní škole.
Bez úhrady účastnického poplatku nebude možné zapojit zájemce do soutěže.

Organizátor přidělí každé škole "ID-kód školy", který škola musí uvádět zejména v přihlášce, při platbě, v odpovědnících i při veškeré písemné komunikaci s organizátorem. V případě zanedbání této povinnosti organizátor nenese žádnou odpovědnost za vzniklé nedorozumění.

5. Každá úloha má svoji vlastní bodovou hodnotu. Jejím správným vyřešením získá řešitel daný počet bodů. Úlohy mají jednoznačné řešení a termíny. Způsob řešení a odevzdávání budou uváděny zvlášť u každého soutěžního zadání. V případě, že soutěžící řeší tiskovou formu zadání, řešení musí být vyplněné čitelně a způsobem uvedeným ve formuláři pro vyznačení správných odpovědí, tzv. "odpovědníku". V opačném případě se soutěžící vystavuje riziku, že jeho "formulář odpovědí - odpovědník" bude vyhodnocen nesprávně.

6. V opodstatněných případech, především jestliže koordinátor na to včas upozorní, anebo jestliže se zadání ztratí cestou k organizátorovi, může organizátor k takové okolnosti přihlédnout a řešit to individuálně podle termínu celkové uzávěrky zpracování výsledků. Organizátor nezasílá zpátky opravené formuláře odpovědí - odpovědníky, pouze v případě nesrovnalostí a na vyžádání koordinátora zašle organizátor kopii tohoto dokumentu (odpovědníku).
Soutěžící zašle nebo vyplní on-line odpovědník do data uzávěrky, uvedeného v pokynech.

7. Správná řešení budou zaslána koordinátorovi nebo budou zveřejněna ke dni uvedenému v pokynech k úlohám. Odpovědníky vyhodnocuje organizátor. V SOUTĚŽI BEZ MĚŘENÍ ČASU budou vybráni vítězové na základě součtu získaných bodů a tito budou odměněni buď mezinárodním nebo národním certifikátem podle pásma, ve kterém se umístili.
V SOUTĚŽI S MĚŘENÍM ČASU rozhoduje o vítězi dosažený součet bodů. V případě stejného součtu bodů rozhoduje dosažený čas. Nejlepší soutěžící, kteří se umístí ve své kategorii v rámci státu na prvních místech, postupují na mezinárodní mistrovství a mohou bojovat o lukrativní finanční výhry! Cestovné si soutěžící hradí sami. Ostatní výherci získávají nižší finanční výhry nebo mezinárodní a národní certifikáty podle jejich umístění.

8. SOUTĚŽ S MĚŘENÍM ČASU se koná na všech zapojených školách ve všech státech pod dohledem koordinátora. Měření času znamená, že koordinátor vyznačí na formuláři odpovědí - odpovědníku čas, pokud soutěžící odevzdá formulář odpovědí - odpovědník před časem stanoveného časového limitu určeného na řešení úloh, nebo bude čas vyznačen automaticky při on-line řešení zadání.

9. Soutěžící může SOUTĚŽ S MĚŘENÍM ČASU absolvovat buď on-line, nebo klasickým způsobem  (více v části "KOORDINÁTOR"). Pro zajištění objektivity SOUTĚŽE S MĚŘENÍM ČASU, která se koná klasickým způsobem, tzn. na vytištěných dokumentech, musí být výsledky vzájemně ověřeny alespoň dvěma koordinátory! Proto se k organizování tohoto kola musí spojit nejméně 2 anebo více škol! Maximální počet soutěžících není omezený. V případě, že výsledky SOUTĚŽE S MĚŘENÍM ČASU nebudou vzájemně ověřeny, nebude možné udělit soutěžícím případné výhry a mezinárodní certifikáty. K tomuto účelu se mohou spojovat školy bez ohledu na zapojené kategorie, tedy i základní školy se středními školami, protože každý soutěžící dostane vlastní úlohy. Ve výjimečných případech je možné dohodnout s organizátorem výjimku tak, aby byla zachovaná objektivita organizace SOUTĚŽE S MĚŘENÍM ČASU.
Seznam zapojených škol v okolí každé jednotlivé školy zašle organizátor v dostatečném časovém předstihu na každou zapojenou školu s uvedením telef. kontaktu, případně e-mailové adresy okolních škol tak, aby jednotliví koordinátoři měli možnost vzájemně se kontaktovat, spojit a dohodnout detaily konání SOUTĚŽE S MĚŘENÍM ČASU.                                     
Výše uvedené pravidlo spojení škol neplatí pro soutěžící, kteří soutěží on-line.

10. Přesnější pokyny ke způsobu měření času, termíny odevzdání formulářů odpovědí - odpovědníků, způsob vyplňování odpovědníků, způsob vzájemného ověřování výsledků a seznamy nejbližších zapojených škol a ostatní podrobnosti organizace soutěže dostanou koordinátoři v pokynech spolu se soutěžními zadáními.

11. V případě, že se soutěžící nemůže účastnit SOUTĚŽE S MĚŘENÍM ČASU, může on nebo koordinátor určit náhradníka, protože poplatek za soutěžícího, který se nezúčastní soutěže, se nevrací.

12. Seznam výherců a výsledky soutěžících a škol budou zveřejňovány na webové stránce organizátora a také budou zaslány na mailovou adresu koordinátora.

EURO-BRANCH, s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina
Tel./Fax: +421/905412510 E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovní spojení: 239134625/0300 - ČSOB Valašské Meziříčí

webdesign & software © bart.sk